Algemene Voorwaarden

White Soxs heeft tot doel het verkopen van XXL paardensportartikelen voor de grotere paardenrassen.

Voor zover tussen de gebruiker (White Soxs) en de afnemer (de klant) niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden bij uitsluiting van enige andere (algemene) voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van de gebruiker.

White Soxs is op deze wijze geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Belastingdienst en andere betrokken partijen welke nodig zijn voor de zakelijk uitvoering van de geregistreerde diensten.


BESTELLEN

 • Door het plaatsen van een bestelling, gaat de afnemer akkoord met de gestelde Algemene Voorwaarden. White Soxs behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd en zonder expliciete bekendmaking, te wijzigen.
 • White Soxs garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 • Ingevulde gegevens door de afnemer zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van de bestelde goederen. Ingevulde gegevens worden niet verstrekt aan derden. 


LEVERING en BETALING

 • Bestelde artikelen dienen vooraf te worden betaald op rekeningnummer NL 22 SNSB 085.25.44.111 ten name van White Soxs te Zevenaar of via Paypal (info@whitesoxs.nl).
 • Bij de betaling dient duidelijk het factuurnummer vermeld te worden. Indien White Soxs de betaling niet kan plaatsen, wordt het bedrag binnen enkele werkdagen retour geboekt naar de afnemer.
 • Bestellingen dienen binnen vijf werkdagen te worden betaald. Wanneer het bedrag niet binnen het gestelde termijn is ontvangen, vervalt de bestelling. De afnemer zal hiervan op de hoogte worden gesteld.
 • Wanneer de betaling voor de bestelde artikelen is bijgeschreven op bovenstaand rekeningnummer, zal de bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden (mits de producten voorradig zijn).
 • Wanneer de bestelde producten niet voorradig zijn, wordt er contact opgenomen met de afnemer om in overleg een passende oplossing te bedenken.


PRIJZEN

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • Alle prijzen vermeld op de website van White Soxs zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en/of verpakkingskosten.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

VERSTUREN

De verzendkosten zijn afhankelijk van de bestemming van het pakketje en worden duidelijk op de site gecommuniceerd.

 • Wij verzenden wereldwijd.
 • Voor bestellingen boven de € 200,00 worden binnen Nederland geen verzendkosten berekend.


ZICHTTERMIJN, RUILEN EN RETOURNEREN

 • Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd (één werkdag na het versturen van de goederen). Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan White Soxs heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 • De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij White Soxs.
 • De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 • Terugzending van de bestelde goederen kan alleen indien het artikel nog niet is gebruikt en is voorzien van de originele verpakking en aanhechting. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 • Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, draagt White Soxs er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Tevens kan de afnemer ervoor kiezen om het artikel om te ruilen, in plaats van het aankoopbedrag retour te ontvangen.
 • Er wordt geen restitutie verleend op berekende (verzend)kosten.
 • Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen door White Soxs niet worden aangenomen.
 • De volgende artikelen kunnen niet worden geretourneerd (tenzij schriftelijk anders overeen gekomen); op maat gemaakte artikelen; artikelen welke speciaal voor de afnemer zijn ingekocht; artikelen welke snel kunnen bederven of verouderen.
 • Retourzendingen dienen door de afnemer te worden verzonden naar;

White Soxs
t.a.v. RETOUREN WEBSHOP
Botterland 52
6903 ZG Zevenaar

 

FOUT IN LEVERING DOOR WHITE SOXS

De afnemer dient bij ontvangst van de goederen, direct de bestelling te controleren. Indien de afnemer door een fout van White Soxs de verkeerde artikelen heeft ontvangen, zal dit door de afnemer direct na ontvangst van de goederen gemeld moeten worden aan White Soxs. 

 • Voor het melden van een foutief ontvangen artikelen, geldt een reactie termijn van 7 werkdagen. Na deze 7 werkdagen is het niet meer mogelijk om een foutief ontvangen artikelen om te ruilen voor het juiste, of het betaalde aankoopbedrag retour te ontvangen. De melding van een foutief ontvangen artikelen kan alleen schriftelijk (via email: info@whitesoxs.nl) worden gedaan.
 • Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • Een fout gemaakt door White Soxs, en gemeld binnen het gestelde termijn van 7 werkdagen, zal op kosten van White Soxs worden opgelost.


GARANTIE

 • White Soxs garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 • Alle artikelen die door White Soxs worden verkocht, zijn van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Indien door de afnemer gebreken bij normaal gebruik opmerkt, dient dit direct te worden gemeld bij White Soxs. In overleg zal er worden gezocht naar een passende oplossing.
 • De factuur/pakbon is het bewijs van aankoop en daarmee ook het garantiebewijs. Zonder (een kopie van) het garantiebewijs kunnen eventuele gebreken aan bestelde artikelen niet worden verholpen.
 • Normale slijtage van producten valt niet onder de garantie.
 • Deze garantie geldt niet indien:
 • De afnemer jegens White Soxs in gebreke is;
 • De afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
 • De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van White Soxs en/of gebruiksaanwijzing zijn behandeld;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


AANSPRAKELIJKHEID

 • White Soxs is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste Roekeloosheid.
 • White Soxs is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht (zie ook lid 12).
 • White Soxs is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, dieren of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen, raadpleeg onze website en/of vraag ernaar bij White Soxs.


AANBIEDINGEN

 • Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt White Soxs zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • Mondelinge toezeggingen verbinden White Soxs slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 • Aanbiedingen van White Soxs gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 • White Soxs kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 • Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.


OVEREENKOMST

 • Een overeenkomst tussen White Soxs en een klant komt tot stand nadat een bestelling door White Soxs op haalbaarheid is beoordeeld. Ter bevestig ontvangt de klant een e-mail met daarin alle order- en adres gegevens zoals de klant ze heeft ingevuld. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
 • White Soxs behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


AFBEELDINGEN en SPECIFICATIES

 • Afbeeldingen, foto's, specificatie, etc. van o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van White Soxs, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van White Soxs evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • White Soxs behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is White Soxs gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • Indien White Soxs bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • Eigendom van alle door White Soxs aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij White Soxs zolang de afnemer de vorderingen van White Soxs uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van White Soxs wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan White Soxs of een door White Soxs aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin White Soxs haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht White Soxs zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan White Soxs.


TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen White Soxs en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Arnhem kennis, tenzij White Soxs er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter